logo
Home  |    |  Aktuality  |  Perličky  |  Projekty

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>

"PERLIČKY UJA GREGORA"

Na tejto stránke sú a budú uverejnené údaje (a niekedy aj náš komentár), ktoré na internetových stránkach zverejnil a zverejňuje Ing. Bc. Ivan Kopor, konateľ spoločností ObaB s. r. o. a Opálové bane a brusiarne s. r. o., ktoré sídlia na rovnakej adrese – Masarykova 21, Prešov a ktoré sa takisto podieľajú na dianí v opálových baniach, aj keď podľa nášho názoru svojským spôsobom.
Pretože pán Kopor niekedy vystupuje na internete aj pod menom Gregor nazvali sme túto stránku "Perličky uja Gregora".
Sú a budú uvedené aj údaje zo správnych konaní, ktorých sa zúčastňovali a zúčastňujú tieto organizácie, aby bolo jasné akým spôsobom sa podieľali a podieľajú na záchrane opálových baní.

Pokiaľ by ste sa chceli vyjadriť ku tejto stránke, môžete tak urobiť v Diskusnom fóre v téme "Perličky uja Gregora".

1. 8. 2004
PO ŠTRNÁSTICH ROKOCH, NIEKEDY VIAC, NIEKEDY MENEJ NAMÁHAVEJ PRÁCE V OBLASTI DUBNÍCKYCH OPÁLOVÝCH BANÍ SA TENTO DEŇ STAL ICH, ALE AJ NAŠIM ČIERNYM DŇOM. ALE TO SME EŠTE O TOM NEVEDELI.
NEVEDELI SME, ŽE BUDEME MAŤ DO ČINENIA S ČLOVEKOM, KTORÝ SA NEBUDE ŠTÍTIŤ NIČOHO, LEN ABY SA DOSTAL KU VÝSLEDKOM NAŠICH PRIESKUMNÝCH PRÁC, ABY ZMARIL VÝSLEDKY NAŠEJ PRÁCE A DOSTAL SA BEZ PRÁCE K TOMU, ČO SME ZA TIE ROKY TVRDEJ PRÁCE A ODRIEKANIA DOSIAHLI A VYBUDOVALI.


V tento deň, 1. 8. 2007 bola do Obchodného registra Okresného súdu Prešov zapísaná spoločnosť ObaB, s. r. o, so sídlom Masarykova 2710/21, Prešov, IČO 36 495 948 s konateľom Ing. Bc. Ivanom Koporom. Na hlavičkovom papieri tejto spoločnosti sa skratka ObaB dešifruje ako Opálové Bane a Brusiarne.

30. 8. 2004
Do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru sa prihlásili dve organizácie a to Slovenský opál s. r. o. a ObaB s. r. o., ktorá ako je vidieť z predchádzajúceho odseku podľa dĺžky svojho trvania musí mať s banskou činnosťou „veľmi bohaté skúsenosti“.

24. 4. 2005
Do druhého výberového konania o určenie dobývacieho priestoru Červenica sa opätovne prihlásili tie isté organizácie a to Slovenský opál s. r. o. a ObaB s. r. o.

Spoločnosť Slovenský opál s. r. o. vo svojom návrhu uvádza ešte podrobnejšie údaje ako v prvom návrhu. Okrem toho sa v návrhu uvádza že zo všetkými účastníkmi je prerokovaný Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska (POPD).

Čo bolo v návrhu spoločnosti ObaB s. r. o. nám nie je známe, ale tak ako pri prvom výberovom konaní, ani teraz nemohli uvádzať žiadne údaje o ložisku a zásobách pretože záverečná správa a výpočet zásob drahého opálu je prístupný len zo súhlasom autora Jozefa Jančoka a ten súhlas tejto spoločnosti nedal a pravdu povediac ani ho nežiadali aj keď v liste Ministerstvu životného prostredia SR pri príležitosti rokovania medzirezortnej komisie za účelom preverenia výkazov o stave zásob výhradných ložísk konateľ spoločnosti Ing. Bc. Kopor uviedol že ešte nie sú ukončené jednania o prevzatí dokumentácie od predchádzajúceho držiteľa dobývacieho priestoru čo bola bohapustá lož pretože ani so spoločnosťou Opálové bane Dubník a. s. ani s organizáciou Jozef Jančok – SAVARNA nikdy žiadne jednania neprebehli ani neprebiehali.

14. 6. 2006
Listom zo 14. 6. 2006 sme požiadali Krajský úrad životného prostredia v Prešove o informáciu či spoločnosť ObaB s. r. o. má povolenia výnimiek zo zakázaných činností a vydania súhlasov v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a to výnimku: na vjazd a státie motorových vozidiel v chránenom areáli a na lesných pozemkoch, na pohyb v chránenom areáli mimo označených chodníkov, na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, na zber nerastov a vykonávanie geologických prác, na ničenie a poškodzovanie biotopu zimoviska prísne chránených netopierov a súhlas na zber a spracovanie chráneného nerastu,pretože Ing. P. Kotučák, ktorý mal pre Ing. Bc. Kopora vykonávať prieskum sa opakovane, spolu s Ing. Bc. Koporom domáhal vstupu do starých banských diel

23. 6. 2006
Krajský úrad životného prostredia v Prešove nám na našu žiadosť o informáciu odpovedal, že spoločnosť ObaB s. r. o. k 23. 6. 2006 takúto žiadosť nepodala a Krajský úrad pre túto organizáciu rozhodnutie vo veci vyššie uvedených výnimiek a súhlasu nevydal.

18. 9. 2006
Konateľ spoločnosti ObaB s. r. o. Ing. Bc. Ivan Kopor opätovne vyzval spoločnosť Opálové bane Dubník a. s. na nevstupovanie do dobývacieho priestoru a starých banských diel so žiadosťou, aby sme nevykonávali v tomto priestore podnikateľskú činnosť, pretože činnosti v dobývacom priestore vykonávame protizákonne.

29. 9. 2006
Spoločnosť Opálové bane Dubník a. s. odpovedala spoločnosti ObaB s. r. o. na list z 18. 9. 2006, že naša činnosť v oblasti opálových baní a teda aj v dobývacom priestore Červenica je vykonávaná na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1948/2003 zo dňa 29. 10. 2003.

24. 11. 2006 Žiadosť spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. zo dňa 24. 11. 2006 o začatie správneho konania vo veci zrušenia banského oprávnenia podľa § 4b od. 4 písm. d zákona vydaného pre organizáciu ObaB s. r. o. Prešov, Masarykova 21.
Podľa zápisu v knihe banských oprávnení bolo tejto organizácii vydané banské oprávnenie 13. 8. 2004 a podľa našich vedomostí táto spoločnosť nevykonávala banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom v lehote dlhšej ako dva roky a preto žiadame aby Obvodný banský úrad v Košiciach začal správne konanie vo veci zrušenia banského oprávnenia vydaného pre vyššie uvedenú organizáciu.

7. 12. 2006 20:19
V tento deň zverejnil na internete pán Ing. Bc. Ivan Kopor nasledujúci text:
Pán Jozef Jančok na Dubníku pôsobí 16 rokov. Je zarážajúce, že výsledkami práce sa chváli. Osobne sa domnievam, že nie je čím. Po 16 rokoch fungovania serióznej firmy v danom prostredí by mali byť vidieť aj nejaké výsledky práce. Bohužiaľ výsledok je ten, že Jozef Jančok je človek, ktorý s Dubníkom spojil svoj osud a v danej lokalite zvlčil. Na „Viliamke“ vyrástli chajdy, a psie búdy miesto občerstvenia pre turistov nehovoriac o kultúrnom a čistom WC, ktoré je v kultúrnom svete žiadané aj keď ste v prírode. Mne osobne lopúch nestačí. Vyberať vstupné a tváriť sa, že ste vlastníkom daného priestoru je scestné a keď to robíte mali by ste vedieť, že za peniaze treba ľuďom aj čosi poskytnúť. Pán Jančok spôsob akým ste „ zveľadili“ osadu Dubník, kde mal byť skanzen je úžasný. Pán architekt Medvecký, ktorý Vám robil projekt na danú lokalitu sa nevedel vynačudovať čo to tam stojí za prekrásny rodinný domček s plastovými oknami. Svoju otázku bývania ste mohol riešiť aj ináč. Nerešpektujete danú lokalitu a jej osobitosti. Len tak ďalej pán Jančok aby ste ukázal, ako to robia ľudia ktorí zaspali dobu.
Bc. Ing. Ivan KOPOR

9. 1. 2007
Oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 3144/2006 zo dňa 9. 1. 2007 že na základe žiadosti spoločnosti začal správne konanie smerujúce k zrušeniu banského oprávnenia voči spoločnosti ObaB s. r. o. V skutočnosti ho začali až 15. 1. 2007.
Ale im to trvalo kým sa rozhýbali a to asi preto aby bol čas zabezpečiť potrebné doklady.

18. 1. 2007
Listom č. 05/2007 zo dňa 18. 1. 2007 nás spoločnosť ObaB s. r. o. opätovne vyzýva aby sme nevstupovali do starých banských diel v dobývacom priestore Červenica a nevykonávali v nich podnikateľskú činnosť lebo v prípade nerešpektovania tejto výzvy budú postupovať v zmysle právnych predpisov ako im to ukladá banský zákon.
Keby postupovali v zmysle banských predpisov, tak ochraňujú ložisko a pripravujú POPD a realizujú ťažbu chytráci.

2. 2. 2007
V odpovedi na list spoločnosti ObaB s. r. o. č. 05/2007 zo dňa 18. 01. 2008 prosím pána Ing. Kopora aby nás neotravoval svojimi výzvami na nevstupovanie do dobývacieho priestoru a starých banských diel, aby nám nezakazoval našu činnosť, ktorú máme povolenú štátnou banskou správou a aby v dobývacom priestore vykonával to na čo ho zákon oprávňuje.

15. 5. 2007
Krajský úrad životného prostredia v Prešove na našu žiadosť o poskytnutie informácie zo 14. 5. 2007 odpovedal, že na základe žiadosti spoločnosti ObaB s. r. o. rozhodnutím č. 1/2007/00239-006/SJ zo dňa 20. 3. 2007 povolil výnimku na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a pohybovať sa mimo turistických a náučných chodníkov v Chránenom areáli Dubnícke bane a v území európskeho významu SKUEV 0401 Dubnícke bane za účelom prípravy plánu otvárky, prípravy a dobývania vyhradeného nerastu v dobývacom priestore.
Ďalej nám Krajský úrad životného prostredia v Prešove oznamuje, že nemá vedomosť o prípadnom udelení výnimiek z podmienok ochrany týkajúcich sa chránených druhov ako nerastov tak aj živočíchov nakoľko takéto výnimky môže v odôvodnených prípadoch povoliť Ministerstvo životného prostredia SR.
Z tohoto listu jednoznačne vyplýva, že až do 20. 3. 2007, teda rok a pol po tom čo jej bol zapísaný dobývací priestor, spoločnosť ObaB s. r. o. porušovala zákon pri vjazde motorovým vozidlom na lesné pozemky a pri pohybe v Chránenom areáli Dubnícke bane a s určitosťou nemala do 15. 5. 2007 ani výnimky z Ministerstva životného prostredia SR na vstup do starých banských diel ani na akýkoľvek výkon činností v týchto banských dielach pretože výnimky sa posielajú na vedomie nižšie postavenej štátnej správe.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>

Fotogalérie
zoznam fotogalérií

E-shop s dubníckym opálom
navštívte náš e-shop

Mapa
zväčšiť mapu

Partneri

     

Copyright © 2005 Opálové bane Dubník a.s. :: Všetky práva vyhradené :: Created by tulisweb