logo
Home  |    |  Aktuality  |  Perličky  |  Projekty

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9   >>

HISTÓRIA PO ROKU 1990

Táto stránka o novodobej histórii opálových baní je pokračovaním stránky HISTÓRIA


Na tejto stránke budeme podrobne uvádzať skutočnosti, ktoré sa odohrali po roku 1990 vždy až po uplynulý kalendárny polrok. Udalosti aktuálneho polroka budeme uverejňovať na stránke AKTUALITY.
Na tejto stránke bude uvedených veľmi veľa presných dátumov jednotlivých správnych konaní, podnetov a listov, ktoré pomerne presne mapujú dianie v opálových baniach z hľadiska našej spoločnosti.
Pre tých, ktorých dianie v opálových baniach naozaj zaujíma to bude veľmi poučné čítanie, ktoré sa dá zhrnúť do známeho sloganu: „NA SLOVENSKU JE TO TAK“.

Z dôvodu väčšej prehľadnosti sú údaje rozdelené do samostatných kapitol:
1. Geologické práce a chránené ložiskové územia.....str. 1
2. Dobývací priestor Červenica.........................................str. 2 (do roku 2005) .....str. 3 (od roku 2006)
3. Banská činnosť................................................................str. 4 (do roku 2008) .....str. 5 (od roku 2009)
4. Správne konania..............................................................str. 6 (do roku 2007) .....str. 7 (od roku 2009)
5. Stavebné konania............................................................str. 8 (do roku 2008) .....str. 9 (od roku 2009)

Naše poznámky a podstatné údaje sú vo všetkých kapitolách vyznačené polotučne a komentáre sú zvýraznené červenou farbou.

1. GEOLOGICKÉ PRÁCE A CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIA

22. 10. 1990
V tento deň bolo ukončené vypracovanie Projektu geologicko-prieskumných prác geologickej úlohy Drahý opál – vyhľadávací prieskum I. etapa.

28. 1. 1991
Novodobá história opálových baní však podľa nášho názoru začína až 28. januára 1991 keď geologické práce geologickej úlohy Drahý opál – vyhľadávací prieskum I. etapa začala realizovať organizácia Jozef Jančok – SAVARNA na základe registrácie geologických prác (registračný list č. 40/91 z 28. 1. 1991).

18. 10. 1994
Po zmene príslušných zákonov bolo organizácii Jozef Jančok – SAVARNA rozhodnutím MŽP SR č. 6. 3/1159-94 z 18. 10. 1994 určené prieskumné územie Červenica na vykonanie geologickej úlohy Drahý opál – vyhľadávací prieskum I. etapa.

11. 1. 1999
Na základe predbežného výpočtu zásob vydalo MŽP SR tejto organizácii osvedčenie o výhradnom ložisku č. 2848/1196/98-3.3 z 11. 01. 1999.

15. 12. 2001
Záverečná správa s výpočtom zásob výhradného ložiska Červenica – Drahý opál bola predložená dňa 15. 12. 2001 na schválenie na Ministerstvo životného prostredia SR.

31. 12. 2001
Boli ukončené geologické práce, vrátane obnovy ústia a zabezpečenia štôlne Viliam.

26. 2. 2002
Výpočet zásob bol schvaľovaný na 101. zasadnutí Komisie pre klasifikáciu zásob výhradných ložísk dňa 26. 6. 2002 (Výpis č. 372/2002-7). Na základe rozhodnutia Komisie mal byť výpočet zásob výhradného ložiska opravený podľa písomného stanoviska oponenta RNDr. M. Korima do 21. 12. 2002.

18. 12. 2002
Opravený výpočet zásob sme odovzdali cheap air max 90 18. 12. 2002. Bohužiaľ pre ťažký úraz oponenta RNDr. M. Korima, ktorému sme opravený výpočet zásob odovzdali na posúdenie bol výpočet zásob výhradného ložiska drahých opálov schválený až na 109. zasadnutí Komisie pre klasifikáciu zásob výhradných ložísk MŽP SR dňa 26. 5. 2005 (zápis č. 439/2007/7 z 27. 5. 2005).
Dňa 30. 8. 2005 nám bolo pod č. 592/2005-7.1 zaslané rozhodnutie MŽP SR o schválení zásob výhradného ložiska č. 242/2005-v.s.ú. z 26. 7. 2005.

23. 2. 2005
Návrh spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. Obvodnému banskému úradu v Košiciach zo dňa 23. 02. 2005 na zmenu CHLÚ Červenica (drahý opál) a Červenica Hg rudy).
Zmenu chránených ložiskových území navrhujeme na základe výsledkov rokovania zvolaného Obvodným banským úradom v Košiciach na podnet organizácie Rudné bane š. p., ktoré sa konalo 25. 3. 2004 na obecnom úrade v Zlatej Bani. Navrhovaná zmena je zobrazením výsledkov rôznych etáp vyhľadávacieho prieskumu výhradných ložísk Červenica – drahý opál, Dubník Hg rudy, Dubník - okolie a na základe konzultácií medzi našou organizáciou, ktorá vedie evidenciu zásob drahého opálu, Rudnými baňami š. p. Banská Bystrica, ktorá vedie evidenciu zásob Hg rúd na lokalite Dubník a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra Bratislava, ktorý vedie evidenciu Hg rúd vyhľadávacieho prieskumu Dubník – okolie.

21. 4. 2005
Výzva Obvodného cheap nike air max 90 banského úradu v Košiciach č. 504/2005 zo dňa 21. 4. 2005 na doplnenie podania návrhu na zmenu CHLÚ.

26. 5. 2005
Výpočet zásob výhradného ložiska drahých opálov bol schválený na 109. zasadnutí Komisie pre klasifikáciu zásob výhradných ložísk Ministerstva životného prostredia SR dňa 26. 5. 2005 (zápis č. 439/2007/7 z 27. 5. 2005).

15. 7. 2005
Doplnenie návrhu spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. na zmenu CHLÚ Červenica I (drahý opál) a Červenica (Hg rudy) o názvy katastrálnych území, parcelných čísel dotknutých pozemkov a kópie osvedčenia o ložisku.

30. 8. 2005
Dňa 30. 8. 2005, teda po nadobudnutí právoplatnosti, nám bolo pod č. 592/2005-7.1 zaslané rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o schválení zásob výhradného ložiska č. 242/2005-v.s.ú. z 26. 7. 2005. Teda prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru Červenica malo uplynúť až 1. 3. 2006.
Právoplatné rozhodnutie bolo doručené aj štátnej banskej správe a to ešte pred zasadnutím výberovej komisie na určenie dobývacieho priestoru inej organizácii.

19. 12. 2005
List Obvodnému banskému úradu v Košiciach, v ktorom spoločnosť Opálové bane Dubník a. s. oznamuje stiahnutie návrhu na zmenu chránených ložiskových území z 23. 2. 2005 pretože z dôvodu straty dobývacieho priestoru stratila postavenie organizácie, ktorá zabezpečuje evidenciu zásob a ochranu výhradného ložiska drahého opálu.
Sťahujeme náš návrh na zmenu CHLÚ Červenica I (drahý opál) a Červenica (Hg rudy) a žiadame zastavenie konania a vrátenie obidvoch exemplárov nášho návrhu a ostatné doklady (kópiu osvedčenia o výhradnom ložisku a súpis parcelných čísel).

2. 1. 2006
Rozhodnutie o prerušení konania č. 3083/2005-II a výzva Obvodného banského úradu v Košiciach č. 3083/2005-IV obciam Červenica, Tuhrina, Lúčina a Zámutov o vyjadrenie súhlasu so zastavením konania na zmenu CHLÚ.

21. 11. 2006
Urgencia žiadosti spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. zo dňa 21. 11. 2006 Obvodnému banskému úradu v Košiciach o zastavenie konania na zmenu chránených ložiskových území v katastri obce Červenica a Zlatá Baňa z 23. 2. 2005. a žiadosť o poskytnutie informácii aké kroky v správnom konaní urobil Obvodný banský úrad v Košiciach.

6. 12. 2006
Urgencia žiadosti Obvodného banského úradu v Košiciach č. 3143/2006-IV obciam Červenica, Tuhrina, Lúčina a Zámutov o vyjadrenie súhlasu so zastavením konania o zmene chránených ložiskových území z 23. 2. 2005.
Na otázku aké kroky urobil úrad v tomto správnom konaní zabudli odpovedať.

1. 5. 2007
Žiadosť spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. zo dňa 1. 5. 2007 Obvodnému banskému úradu v Košiciach o poskytnutie informácií aké kroky podnikli v správnom konaní o zastavenie konania na zmenu chránených ložiskových území z 23. 2. 2005 od konca decembra 2006.

9. 5. 2007
Poskytnutie informácie Obvodným banským úradom v Košiciach na základe našej žiadosti z 1. 5. 2007: Ďalšie úkony voči týmto obciam úrad nevykonal.
Nepretrhli sa, asi mali veľa roboty.

6. 6. 2007
Oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 584-1506/2007 zo dňa 6. 6. 2006 o zastavení konania vo veci návrhu späťvzatia podania z 19. 12. 2005 na návrh zmeny chránených ložiskových území „Červenica“ a „Červenica I“ z 23. 2. 2005.
Správne konanie bolo začaté 19. 12. 2005, čiže trvalo rok a pol, ale aj tak nám nevrátili požadovaný návrh na zmenu CHLÚ a príslušné dokumenty. O tie som musel doslova prosiť až do 6. 8. 2008. Ktovie komu sa zatiaľ dostali do rúk.

2. 4. 2008
Spoločnosť opálové bane Dubník a. s. listom zo dňa 2. 4. 2008 opätovne a dôrazne žiada Obvodný banský úrad v Košiciach o vrátenie obidvoch exemplárov nášho návrhu na zmenu CHLÚ a ostatných dokladov.
Zároveň 

sme žiadali aj o vrátenie Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Červenica.

 

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9   >>

 

replika vapen orologi repliche perfette
Fotogalérie
zoznam fotogalérií

E-shop s dubníckym opálom
navštívte náš e-shop

Mapa
zväčšiť mapu

Partneri

     

Copyright © 2005 Opálové bane Dubník a.s. :: Všetky práva vyhradené :: Created by tulisweb