logo
Home  |    |  Aktuality  |  Perličky  |  Projekty


PROJEKTY

V tejto téme sú prehľadne uvedené jednotlivé projekty, zámery a návrhy, ktoré sme vypracovali v súvislosti s regiónom Dubníckych baní od roku 1990, alebo na ktorých sme sa zúčastňovali či už ako finanční alebo realizační partneri.
Väčšina projektov po roku 2000 bola realizovaná v spolupráci s Nadáciou Dubnícke opálové bane.
Názvy realizovaných plánov, projektov a zámerov sú vyznačené červene, názvy tých, ktoré sú v realizácii, sú podsvietené zelenou farbou.

1) Projekt geologicko-prieskumných prác geologickej úlohy Drahý opál – vyhľadávací prieskum I. etapa.
Projekt bol vypracovaný v roku 1990 a realizovaný v rokoch 1991 – 2001. Bol zameraný na prieskum ložiska drahých opálov a financovaný z vlastných zdrojov.

2) Investičný zámer obnovenia ťažby a spracovania drahého opálu.
Bol vypracovaný v roku 1995 a zameraný na objem a postupnosť investícií pri obnove ťažby a spracovania drahého opálu. Súčasťou bol aj projekt výstavby prevádzkovej budovy, práčky rúbaniny, lampárne a šatne na halde štôlne Viliam.

3) Plán zabezpečenia starých banských diel po ťažbe drahých opálov na lokalite Libanka.
Bol vypracovaný v auguste 1996 ako podklad pre rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1118/511/98-I zo dňa 13. 10. 2009 o povolení banskej činnosti na zabezpečenie starých banských diel za účelom vyhľadávania a prieskumu opálov.
Bol realizovaný v rokoch 1999 – 2001.

4) Projekt Aktívny rozvoj vidieka.
Projekt bol vypracovaný vo februári 2000 a predkladá možnosti jednotlivých druhov aktivít na rozvoj vidieka.

5) Združený podnikateľský zámer.
Bol vypracovaný vo februári 2000 a rieši možné podnikateľské aktivity v oblasti opálových baní medzi obcami Zlatá Baňa, Zámutov, Červenica a Lúčina.

6) Podnikateľský zámer „Opálové bane a turistika“
Bol vypracovaný v auguste 2000 a je zameraný na obnovenie ťažby a spracovania drahého opálu a vybudovanie replicas relojes turistického centra v bývalej baníckej osade Dubník. Rieši investičné a prevádzkové náklady a návratnosť investície.

7) Dobývací priestor Červenica.
Návrh na určenie dobývacieho priestoru Červenica bol vypracovaný v roku 2000.

8) Projekt Skanzen Dubnícke opálové bane.
Bol vypracovaný v marci 2001 a rieši legislatívne a časové kroky pri tvorbe skanzenu vrátane investičných a prevádzkových nákladov.

9) Projekt Rómska keramická dielňa.
Projekt bol vypracovaný v júni 2001 a zahŕňa investičné a prevádzkové náklady na vybudovanie keramickej dielne, ktorá by využívala miestne ložisko keramických ílov a zároveň by integrovala do pracovného procesu nezamestnaných miestnych Rómov.

10) Projekt Rómske stredisko remesiel.
Projekt bol vypracovaný v auguste 2001 a je vlastne podrobnejším a širším rozvinutím predchádzajúceho projektu Rómskej keramickej dielne.

11) Rašelinisko Dubník.
Projekt záchrany rašeliniska Dubník bol vypracovaný v marci 2002 v rámci Zeleného projektu MŽP SR – záchrana mokradí.

12) Návrh koncepcie záchrany, obnovy, údržby a ochrany starých replicas relojes breitling banských diel po ťažbe drahých opálov v oblasti Dubníckych opálových baní.
Príčinou vzniku tejto koncepcie bolo uvedomenie že unikátne Dubnícke opálové bane, najväčšie a najstaršie opálové bane na svete nezahŕňajú len ložiská drahých opálov, ale sú aj významným historickým artefaktom a chráneným areálom v štvrtom stupni ochrany ako veľmi významné zimovisko prísne chránených druhov netopierov. Návrh koncepcie bol vypracovaný v spolupráci s orgánmi štátnej ochrany prírody v júni 2002. V koncepcii sú skĺbené tri základné možnosti využívania týchto unikátnych banských diel a to ako zimovisko prísne chránených druhov netopierov, skanzen a múzeum v podzemí a ako ložisko drahého opálu.

Táto koncepcia slúži doteraz ako základ pri vypracovávaní jednotlivých plánov a projektov. Na základe tejto koncepcie vydalo Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutie č. 1364/0356/03-5.1 pil z 12. 5. 2003, ktorým spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. udeľuje výnimky zo zákazov zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

13) Združený podnikateľský zámer – Zmena č. 1.
Zmena združeného podnikateľského zámeru bola vypracovaná v novembri 2002 a rieši investičné a prevádzkové náklady pri:
- obnovení ťažby a spracovania drahého opálu rozšírením výrobných kapacít a ďalších etáp prieskumu ložiska,
- vytvorení turistického centra vybudovaním rekreačnej zóny a záchytných parkovísk,
- zlepšení dopravnej dostupnosti obnovou a rozšírením cestnej siete,
- vytvorení informačnej siete napojením na telekomunikačné siete,
- vytvorení skanzenu Dubníckych opálových baní obnovou starých banských diel a stavieb a budovaní povrchových a podzemných náučných chodníkov,
- zlepšení kvality života vybudovaním zdroja a rozvodu pitnej vody a vybudovaním kanalizácie a ČOV,
- vybudovaní zdravotného centra pre liečbu respiračných a kožných chorôb,
- znížení negatívnych dopadov na životné prostredie vybudovaním úpravní kyslých banských vôd.

Podnikateľský zámer počíta so súčinnosťou a spoluprácou viacerých subjektov a kumulovaným financovaním jednotlivých projektov.

14) Projekt Dubnícke bane – zabudnutý unikát.
Projekt bol vypracovaný v novembri 2002 v rámci programu PHARE CBC cezhraničná spolupráca a bol realizovaný Nadáciou Dubnícke opálové bane v roku 2003 v spolupráci s poľským Muzeum przemyslu nafowego im. Ignacego Ľukasiewicza w Bóbrce a našou spoločnosťou v roku 2003.

15) Plán zabezpečenia a likvidácie starých banských diel po ťažbe drahých opálov v dobývacom priestore Červenica, v banskom poli Šimonka a na kutisku Dubník.
Plán bol vypracovaný v júli 2003 na obdobie rokov 2004 - 2013 ako podklad a súčasť pre rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1948/2003 z 29. 10. 2003 s platnosťou do 30. 9. 2009 z dôvodu, že výnimka MŽP SR bola stanovená do tiež len do 30. 9. 2008.

16) Projekt Informačné stredisko opálových baní.
Bol vypracovaný v októbri 2003 a realizovaný v období október 2004 – september 2005 v spolupráci s Nadáciou Dubnícke opálové bane.

17) Projekt Náučný chodník kutiskom Dubník.
Bol vypracovaný v novembri 2004 a realizovaný v období október 2004 – september 2005 v spolupráci s Nadáciou Dubnícke opálové bane.

18) Projekt: Akčný plán rozvoja mikroregiónu Dubníckych opálových baní.
Cieľom projektu vypracovaného v novembri 2003 bolo zostavenie akčného plánu rozvoja a plánu jeho implementácie s vytvorením siete pridružených subjektov a cieľových skupín zo silnými spätnými väzbami. Tieto spätné väzby budú slúžiť na vyhodnocovanie plánu implementácie, na získanie partnerov pre realizáciu jednotlivých projektov a získanie nových pohľadov a potrieb cieľových skupín na riešenie jednotlivých problémov strategických aktivít v mikroregióne Dubníckych opálových baní.

19) Projekt: Obnova bývalej baníckej osady Dubník – dokumentácia a projekty.
Cieľom projektu vypracovaného v novembri 2003 bolo vypracovanie potrebnej dokumentácie a projektov objektov potrebných ku obnove bývalej baníckej osady Dubník, ktoré sú identifikované v strategických dokumentoch projektu „Dubnícke opálové bane – zabudnutý unikát“, ktorý bol realizovaný v roku 2003 s podporou fondu PHARE CBC.

20) Projekt: Opálový kruh - Sieť partnerov pre obnovu bývalej baníckej osady Dubník.
Projekt bol vypracovaný v novembri 2003 a jeho cieľom bolo vytvorenie siete partnerov pre realizáciu projektov obnovy bývalej baníckej osady Dubník tak, ako sú špecifikované vo výstupoch strategických dokumentov projektu „Dubnícke opálové bane - zabudnutý unikát“, ktorý bol realizovaný v roku 2003 s podporou fondu PHARE CBC.

21) Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Červenica.
Bol vypracovaný v apríli 2004 a predložený Obvodnému banskému úradu v Košiciach 27. 4. 2004 ale z dôvodu odobratia dobývacieho priestoru Červenica nemohol byť realizovaný.

22) Dobývací priestor Červenica.
Návrh na určenie dobývacieho priestoru Červenica do výberového konania bol vypracovaný v roku 2004. Výberové konanie bolo označené za nulitné.

23) Projekt Rozvoj mikroregiónu Dubníckych opálových baní.
Tento projekt bol vypracovaný v roku 2004 a bol zaradený do Sektorového operačného programu Priemysel a služby.

24) Projekt Slovenská banská cesta.
V roku 2005 boli nami vypracované podklady na základe ktorých bol región Dubníckych opálových baní zaradený do celoštátneho projektu Slovenská banská cesta.

25) Návrh na zmenu Chránených ložiskových území Červenica a Červenica I.
Návrh bol vypracovaný v roku 2004 na základe výsledkov rokovania, ktoré sa konalo 25. 3. 2004 na obecnom úrade v Zlatej Bani. Navrhovaná zmena je zobrazením výsledkov rôznych etáp vyhľadávacieho prieskumu výhradných ložísk a na základe konzultácií medzi našou organizáciou, Rudnými baňami š. p. Banská Bystrica a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra Bratislava, ktorý vedie evidenciu Hg rúd vyhľadávacieho prieskumu Dubník – okolie. Na Obvodný banský úrad v Košiciach bol podaný vo februári 2005 a z dôvodu že bol našej organizácii odobraný dobývací priestor bol v roku stiahnutý. Fyzicky nám boli návrhy, po mnohých peripetiách a urgenciách, spolu s POPD vrátené až v roku 2008.

26) Dobývací priestor Červenica.
Prepracovaný návrh (podrobnejší) bol vypracovaný v marci 2005 ale výberové konanie vyhrala spoločnosť ObaB. s. r. o., pretože okrem zástupcu obce Červenica ostatní členovia výberovej komisie:
– Ing. Zuzana Michniewiczová za Obvodný úrad ŽP Prešov,
– Ing. Štefan Tóth za Slovenskú banskú komoru Prievidza,
– Ing. Ivan Krajník, za Obvodný banský úrad v Košiciach,
– Ing. Vladimír Levkanič za Obvodný banský úrad v Košiciach,
– Ing. Juraj Mihalík za Obvodný banský úrad v Košiciach,
považovali návrh spoločnosti ObaB. s. r. o. za lepší a bol jej aj 5. 9. 2005 zapísaný.

A to napriek tomu, že náš návrh ešte podrobnejšie uvádza údaje o ložisku, jeho morfológii, geológii a mineralógii, zásobách vyhradeného nerastu, údaje o plánovanom spôsobe dobývania a o zásobách určených na vydobytie v prvej etape, o plánovanom ročnom objeme ťažby, o spôsobe ochrany iných celospoločenských záujmov a o technických a technologických možnostiach organizácie, o existujúcom energetickom zabezpečení prevádzky ako aj o vybudovanom technologickom zariadení. Okrem toho sa v návrhu uvádza že zo všetkými účastníkmi je prerokovaný Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska (POPD).

27) Geopark Dubnícke opálové bane.
V roku 2006 boli vypracované podklady a plán pre zaradenie širšieho okolia Dubníckych opálových baní do zoznamu území vhodných pre tvorbu Geoparkov a v roku 2007 boli Dubnícke opálové bane do tohoto zoznamu aj zaradené.

28) Plán zaradenia Dubníckych opálových baní do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
V roku 2007 boli vypracované podklady pre plán zaradenia Dubníckych opálových baní do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento zoznam sa spracováva na obdobie desiatich rokov a jeho doplnenie sa bude robiť v roku 2012, pričom sa počíta aj s Dubnickými opálovými baňami.

29) Návrh na zaradenie starých banských diel do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Návrh na zaradenie starých banských diel po ťažbe drahých opálov v regióne Dubníckych opálových baní do zoznamu národných kultúrnych pamiatok bol vypracovaný v novembri 2007.

30) Plán zabezpečenia starých banských diel v banskom poli Libanka, v banskom poli Šimonka a na kutisku Dubník – Zmena č. 1.
Zmena plánu č. 1 bola vypracovaná v marci 2008 a mala slúžiť ako zmena plánu povolenej banskej činnosti v prípade jej predĺženia v súlade s projektom Nadácie Dubnícke opálové bane „Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach“. Pretože žiadosť o predĺženie povolenej bola zo strany štátnej banskej správy zamietnutá bola táto zmena plánu použitá ako podklad pre vypracovanie Plánu zabezpečenia starých banských diel na lokalite Libanka, ktorý predložila organizácia Rudné bane š. p.

31) Plán zabezpečenia starých banských diel v banskom poli Šimonka a na kutisku Dubník – Zmena č. 2.
Zmena plánu zabezpečenia bola vypracovaná v marci 2009 a bude predložená ako zmena plánu povolenej banskej činnosti v prípade jej predĺženia v banskom poli Šimonka a na kutisku Dubník.

32) Industriálna architektúra na Slovensku.
Spracovanie a odovzdanie (november 2009) terénnych dokumentačných kariet I. etapy terénnej dokumentácie a vyhotovenia výstupov v rámci projektu Pamiatkového úradu SR „PHÚ 3/2009 Spracovanie analýzy a komplexného vyhodnotenia industriálnej architektúry na Slovensku“ Stavby súvisiace s banským priemyslom v oblasti Dubníckych opálových baní – Osada Dubník, Osada Predbaňa a Osada Jozef.

 

 

Fotogalérie
zoznam fotogalérií

E-shop s dubníckym opálom
navštívte náš e-shop

Mapa
zväčšiť mapu

Partneri

     

Copyright © 2005 Opálové bane Dubník a.s. :: Všetky práva vyhradené :: Created by tulisweb