logo
Home  |    |  Aktuality  |  Perličky  |  Projekty

AKTUALITY

Téma Aktuality je pokračovaním témy HISTÓRIA PO ROKU 1990 a budú v nej podrobne uvedené skutočnosti, ktoré sa odohrali a odohrávajú v súčasnom kalendárnom roku.                    

Prehliadky a práce na opálových baniach sú pozastavené, vďaka skupinke ľudí, ktorí naše úsilie a práce znevažujú, aby ich v budúcnosti mohli využiť vo svoj prospech.
  Ďakujeme všetkým občanom, ktorí v minulých rokoch ale aj v roku 2009 podporovali a chápali naše úsilie, našu prácu a nedali sa ovplyvniť výmyslami a klamstvami.

Veríme, že v roku 2010 bude preukázaná naša pravda.

4. 1. 2010
Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 380-3733/2009 zo dňa 4. 1. 2010 o zastavení konania na predĺženie povolenej banskej činnosti na lokalite Šimonka.
Najprv nám prikážu doplniť podanie do 30. 9. 2009 a keď v termíne doplníme všetko o čo nás požiadali a po troch mesiacoch od doplnenia podania úrad nekoná a požiadame ho (10. 12. 2009) aby pokračoval v konaní, tak úrad konanie zastaví. Asi sme ich naštvali, že sme sa opovážili ich požiadať o pokračovanie konania. Úrad predsa vie kedy a ako má konať.

12. 1. 2010
Až dnes sme sa dozvedeli, že Obvodný banský úrad v Košiciach poslal spoločnosti Opálové bane a brusiarne s. r. o. žiadosť o stanovisko č. 1313-3734/2009-IV zo dňa 28. 12. 2009: „o predloženie argumentov odôvodňujúcich ich stanovisko s uvedením konkrétnych údajov zdôvodňujúcich bráneniu využívania tohoto ložiska vo vzťahu ku naplánovanému výkonu banskej činnosti podľa plánu zabezpečenia starých banských diel v banskom poli Libanka... najmä k výkonu naplánovanej obnovy úvodných prekopov a hlavných sledných chodieb.“

14. 1. 2010
Podľa odpovede Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici č. 31-47/2010-I zo dňa 14. 1. 2010 sťažnosť na nečinnosť Obvodného banského úradu v Košiciach bola prijatá a bude ju prešetrovať hádajte kto, no predsa Obvodný banský úrad v Košiciach.

15. 1. 2010
Spoločnosť podala odvolanie voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Košiciach č. 380-3733/2009 zo dňa 4. 1. 2010 o zastavení konania vo veci predĺženia povolenej banskej činnosti na lokalite Šimonka.

16. 1. 2010
Dnes sa nám dostalo do rúk doplnenie stanoviska spoločnosti Opálové bane a brusiarne s. r. o. zo dňa 8. 1. 2010, v ktorom vyjadruje opätovný nesúhlas s povolením banskej činnosti aj keď na štyroch stranách neuvádza ani jeden konkrétny dôvod ako plánované práce zabránia využívaniu ložiska.

Pretože je to ve?mi interesantný cheap air max 90 dokument, vybrané state s našim komentárom sú uverejnené v Perli?kách.

18. 1. 2010
Spolo?nos? listom zn. 1001-3 zo d?a 18. 1. 2010 urgovala štvrtú žiados? (zn. 090902 zo d?a 8. 9. 2009) o nike air max cheap vydanie záväzného stanoviska ku stavebnému konaniu a upozornila Obvodný banský úrad v Košiciach na dodržiavanie príslušných ustanovení správneho poriadku o lehotách konania.

20. 1. 2010
Žiados? spolo?nosti Opálové bane Dubník a. s. zo d?a 20. 1. 2010 Obvodnému banskému úradu v Košiciach o sprístupnenie informácie ?i predložila spolo?nos? Opálové bane a brusiarne s. r. o. žiados? o povolenie banskej ?innosti na dobývanie výhradného ložiska drahých opálov a žiados? o povolenie banskej ?innosti zabezpe?enia starých banských diel v dobývacom priestore ?ervenica, tak ako to táto spolo?nos? uviedla na svojej internetovej stránke d?a 9. 12. 2009.

26. 1. 2010
Spolo?nos? listom zn. 1001-5 zo d?a 25. 1. 2010 podala Obvodnému banskému úradu v Košiciach svoje stanovisko ku prerušeniu konania z 28. 12. 2009 a vyjadrenie ku listu spolo?nosti Opálové bane a brusiarne s. r. o. zo d?a 8. 1. 2009.

26. 1. 2010
Spolo?nos? Opálové bane Dubník a. s. podala na Krajský súd v Prešove žalobu na preskúmanie rozhodnutia a postupu Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici ?. 1087-2072/2009 zo d?a 18. 11. 2009 a Obvodného banského úradu v Košiciach ?. 380-3461/2009 zo d?a 13. 8. 2009, ktorým bolo zastavené konanie o pred?žení banskej ?innosti.
?íslo konania 1S/6/2010.

3. 2. 2010
Dnes nám bolo doru?ené nové rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach ?. 61-120/2010-IV zo d?a 26. 1. 2010, ktorým opätovne prerušil konanie do doby doplnenia podania v lehote do 1. 3. 2010 o kladné vyjadrenie organizácie Lesy SR š. p. Banská Bystrica a o stav riešenia(?) stretov záujmov s organizáciou Opálové bane a brusiarne s. r. o. v zmysle § 6 ods. 3. písm. a) vyhlášky ?. 89/1988 Zb. v znení vyhlášky 16/1992 Zb. V odôvodnení Obvodný banský úrad v Košiciach okrem iného uvádza "Na základe predložených podkladov ... úrad dospel k záveru, že náležitosti požadované znením bodu 1 a 2 uvedenými v cit. výzve úradu ?. 1313-3734/2009-II z 28. 12. 2009 sa stali neaktuálnymi."(Rozumej VYMYSLENÝMI)
Pre?o sa majú vyjadri? Lesy SR š. p. Generálne riadite?stvo v Banskej Bystrici, ke? súhlas s prácami dal Odštepný závod Prešov, ktorý je správcom dotknutých pozemkov vie len banský úrad.
Obvodný banský úrad v Košiciach je stále presved?ený, že organizácia Opálové bane a brusiarne s. r. o. je orgán alebo organizácia, ktorej patrí ochrana objektov a záujmov chránených pod?a osobitných predpisov v zmysle citovanej vyhlášky.

Sme presved?ení, že tento krok Obvodného banského úradu v Košiciach je povestným POSLEDNÝM KLINCOM projektu „Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach“.

3. 2. 2010
Dnes nám tiež bolo doru?ené oznámenie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici ?. 31-155/2010 zo d?a 28. 1. 2010 o vybavení s?ažnosti na predsedu Obvodného banského úradu v Košiciach, ktorý nemohol pokra?ova? v konaní o prednostné ur?enie dobývacieho priestoru, pretože mu nebol doru?ený rozsudok Krajského súdu v Prešove, lebo:
Rozsudok Najvyššieho súdu SR bol Hlavnému banskému úradu doru?ený 18. 11. 2009.
Teda dva dni po nadobudnutí právoplatnosti.
Nebol hne? doru?ený Obvodnému banskému úradu v Košiciach pretože rozsudok Najvyššieho súdu SR bol doru?ený bez originálneho spisového materiálu.
Oby?ajná výhovorka. ?o má spisový materiál s rozsudkom?
Originálny spisový materiál prevzal Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici až 10. 12. 2009 a úrad „musel“ na základe zásad registratúrneho poriadku preskúma? úplnos? spisu a vykona? opätovne jeho žurnalizáciu a až po vykonaní týchto úkonov mohol by? spis spolu s rozsudkom Krajského súdu v Prešove a Najvyššieho súdu SR vrátený listom ?. 1241-2367/2009 zo d?a 25. 1. 2010 Obvodnému banskému úradu v Košiciach na ?alšie konanie.
Registratúrny poriadok a žurnalizácia je nepochybne dôležitejšia ako výkon práva. To je po tejto odpovedi úplne jasné aj nám.

8. 2. 2010
Spolo?nos? listom zn. 1002-1 zo d?a 8. 2. 2010 podala Obvodnému banskému úradu v Košiciach svoje stanovisko ku prerušeniu konania ?. 61-120/2010-IV zo d?a 26. 1. 2010 s odôvodnením, že toto prerušenie konania považujeme za úmyselnú obštrukciu úradu, ktorá má zastavi? realizáciu projektu Nadácie Dubnícke opálové bane "Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach". Stanovisko bolo poslané na vedomie aj MŽP SR a MH SR.

8. 2. 2010
Dnes sme dostali odpove? Obvodného banského úradu v Košiciach ?. 110-223/2010 zo d?a 29. 1. 2010 na žiados? spolo?nosti zo d?a 20. 1. 2010:
Organizácia Opálové bane a brusiarne s. r. o. nepodala žiados? o povolenie banskej ?innosti na zabezpe?enie starých banských diel v dobývacom priestore ?ervenica.
D?a 18. 1. 2010 podala žiados? na povolenie banskej ?innosti na dobývanie drahých opálov v replicas rolex dobývacom priestore ?ervenica na halde Viliam.

Obvodný banský úrad v Košiciach nám zárove? oznamuje, že všetci ú?astníci konania budú o za?atí konania oboznámení.
Doteraz sme boli presved?ení, že konanie za?ína d?om prijatia podnetu, tak ako to uvádza zákon o správnom poriadku, ale štátna banská správa má asi iný zákon o správnom poriadku ako my. Takže onesie sa dozvieme podrobnosti o to?kokrát spomínanom POPD a tak isto o tom, odkia? získali údaje, kde a v akom množstve sa na halde Viliam nachádzajú drahé opály. Možno sa dokonca dozvieme ako dobývanie drahého opálu na halde štôlne Viliam bráni zabezpe?ovaniu starých banských diel vzdialených od haldy 400 m až 1 km.

12. 2. 2010
Dnes sme prevzali oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach ?. 75-146/2010-IV zo d?a 4. 2. 2010 o vybavení našej s?ažnosti zo d?a 8. 1. 2010 na ne?innos? úradu vo veci pred?ženia povolenej banskej ?innosti v banskom poli Šimonka, v ktorom sa uvádza:
Úrad vyhodnotil Vašu s?ažnos? ako už neopodstatnenú, pretože na základe uvedených dôvodov Vášho odvolania zn. 1001-1 zo d?a 15. 1. 2010 a po ich zvážení sa úrad rozhodol Vášmu odvolaniu vyhovie? v rámci autoremedúry pod?a § 57 ods. 1 zákona ?. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Teda s?ažnos? bola, ale už nie je opodstatnená. Teraz vieme aspo? to?ko, že konanie na pred?ženie povolenej banskej ?innosti v banskom poli Šimonka bude pokra?ova?. S akým výsledkom to ešte uvidíme.

14. 2. 2010
Na stránke spolo?nosti Opálové bane a brusiarne s. r. o. je z dátumom 09. 02. 2010 uverejnený text: “Spolo?nos? Opálové bane a brusiarne, s.r.o. predložila plán otvárky a prípravy a dobývania výhradného ložiska opálov v DP " ?ervenica" v 12/2009.“
Pod?a oznámenia Obvodného banského úradu v Košiciach predložili žiados? o povolenie banskej ?innosti 18. 1. 2010. Alebo POPD predložili ešte pred podaním žiadosti alebo pošta silno zahaprovala alebo opätovne klame.

S dátumom 10. 02. 2010 sa na tej istej stránke objavila ?alšia ve?mi dôležitá správa: “Spolo?nos? Opálové bane a brusiarne, s.r.o. predložila žiados? o zmenu hraníc DP „ ?ervenica“ v roku 2009. D?a 10.02.2010 bolo uskuto?nené jednanie v priestoroch našej spolo?nosti oh?adom danej problematiky. Z MŽP SR nám bol doru?ený mail od p. RNDr. M. Lipovskej, CSc. Danou problema tikou sa budeme intenzívne zaobera?.“
Zmenu (zmenšenie) dobývacieho priestoru odôvod?uje tým, že nechce bráni? rozvoju obce ?ervenica. Návrh mení plochu DP z 1,3 km² na 0,99 km², takže ušetrí 20 000 Sk a obec príde o 10 000 Sk, ?o k jej rozvoju nepochybne prispeje. MŽP si ku návrhu žiada geologické odôvodnenie zmeny, ktoré však do dnes nedostalo.

17. 2. 2010
Krajská prokuratúra v Prešove nám listom ?. Kd 274/09-10 zo d?a 15. 2. 2010 oznamuje, že predlžuje lehotu na vybavenie nášho podnetu zo d?a 11. 12. 2009 na preskúmanie zákonnosti postupu Správy katastra Prešov v súvislosti so zrušením listu vlastníctva ?. 660 z dôvodu, že Správa katastra Prešov dosia? nepredložila list vlastníctva ?. 660 v katastri obce ?ervenica.
Asi ho tak zrušili, že ho nemôžu nájs?.

23. 2. 2010
Obvodný banský úrad v Košiciach listom ?. 130-313/2010-IV zo d?a 15. 2. 2010 (pondelok), ktorý bol na replicas de relojes espana poštu podaný 19. 2. 2010 (v piatok) upovedomuje organizáciu Jozef Jan?ok – SAVARNA o pokra?ovaní konania o ur?enie dobývacieho priestoru ?ervenica “na základe listu Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici ?. 1241-2367/2009 z 25. 1. 2010, ktorým bol vrátený spisový materiál v predmetnej veci a boli udelené pokyny na ?alšie konanie ... za ú?elom vydania meritórneho rozhodnutia“
Správny orgán by mal by? viazaný rozsudkom Krajského súdu v Prešove a nie pokynmi nadriadeného orgánu. O udelených pokynoch budeme informova? hne? ako sa o nich dozvieme, pravdaže pokia? nebudú ozna?ené ako obchodné tajomstvo.

23. 2. 2010
Dnes sme takisto prevzali list Obvodného banského úradu v Košiciach ?. 102-202/2010 zo d?a 15. 2. 20010, v ktorom nám úrad oznamuje svoje nesúhlasné stanovisko s dodato?ným stavebným konaním, pretože spolo?nos? Opálové bane a brusiarne s. r. o. plánujú ?aži? na parcelách 652/1 a 652/2 vedených v registri C v druhu ostatné plochy aj na mieste, na ktorom sa nachádza objekt (šat?a s lampár?ou).
Obvodný banský úrad v Košiciach jednozna?ne pokra?uje v svojom ?ažení proti našej spolo?nosti. V jednom jedinom liste sa nachádzajú dva prípady porušenia zákona a dva chybné údaje, ale na to sme si už zvykli.

1. 3. 2010
Dnes sme prevzali odpove? Krajskej prokuratúry v Prešove ?. Kd 274/09-14 zo d?a 24. 2. 2010, v ktorom nám oznamujú, že sa Krajská prokuratúra nestotož?uje s názorom Okresnej prokuratúry v Prešove vo veci preskúmania zákonnosti postupu Správy katastra Prešov v súvislosti so zrušením listu vlastníctva ?. 660 v záznamovom konaní a preto jej bol uložený pokyn na podanie protestu prokurátora. O podaní protestu budeme písomne informovaní Okresnou prokuratúrou v Prešove.

5. 3. 2010
Dnes nám bol doru?ený list Generálneho riadite?stva Lesov SR š. p. zo d?a 1. 3. 2010, ktorým nás na základe listu MP SR ?. 647,648/2010-100 zo d?a 18. 2. 2010 pozývajú na pracovné rokovanie oh?adom nakladania s majetkom štátu a riešenia vzniknutých problémov v súvislosti s opálovými ba?ami - dobývacím priestorom ?ervenica, ktoré sa bude kona? 16. 3. 2010 o 13 hod. v budove Odštepného závodu Prešov.
Na rokovanie sú pozvaní: MP SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, Obvodný banský úrad v Košiciach, Rudné bane š. p. Banská Bystrica, Opálové bane a brusiarne s. r. o., Nadácia Dubnícke opálové bane a Opálové bane Dubník a. s.

8. 3. 2010
S?úbili sme, že Vás budeme informova? o pokynoch uvedených v liste Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici ?. 1241-2367/2009 z 25. 1. 2010, ktorým bol vrátený spisový materiál vo veci pokra?ovania konania o ur?ení dobývacieho priestoru ?ervenica organizácii Jozef Jan?ok - SAVARNA a boli udelené pokyny na ?alšie konanie. Pod?a týchto pokynov je Obvodný banský úrad v Košiciach povinný od organizácie požadova? všetky doklady a stanoviská uvedené v § 28 ods. 1 banského zákona s tým, že tieto stanoviská nesmú by? vystavené na iné organizácie.
Ke? sme svojho ?asu (v roku 2005) namietali, že vo výberovom konaní na ur?enie dobývacieho priestoru nepredložila spolo?nos? ObaB s. r. o. vyriešenie stretov záujmov Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici nám odpovedal, že strety záujmov boli vyriešené pri ur?ení DP v roku 2000. Takže opätovne dvojaký meter, z ktorého vidie?, že naozaj ryba smrdí od hlavy. A pod?a nášho názoru nielen ryba.
Fotogalérie
zoznam fotogalérií

E-shop s dubníckym opálom
navštívte náš e-shop

Mapa
zväčšiť mapu

Partneri

     

Copyright © 2005 Opálové bane Dubník a.s. :: Všetky práva vyhradené :: Created by tulisweb