logo
Home  |  repliche Omega  |  po roku 1990  |  Aktuality  |  orologi replica  |  Perličky  |  Diskusné fórum  |  Náučné chodníky  |  Netopiere

<<   1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9   >>

4. SPRÁVNE KONANIA

Názov tejto kapitoly sa nám vôbec nepáči, pretože niektoré správne konania (ako sa presvedčíte nižšie) neboli vôbec správne. Správne by sa tieto konania mali nazývať úradné konania (v niektorých prípadoch skôr úradnícke), ale koniec koncov máme zákon o správnom poriadku a tak sme túto kapitolu nazvali tak ako sme ju nazvali.
Ide vlastne o správne konania, ktoré začali po tom, ako sa na svete objavila spoločnosť ObaB s. r. o. konateľa Ing. Bc. Ivana Kopora a ako nám Obvodný banský úrad v Košiciach zobral dobývací priestor. A v postate v nich nejde o nič išie ako nám napariť čo najväčiu pokutu alebo zrušiť banské oprávnenie.
Zároveň si môžete porovnať ako dlho trvajú jednotlivé správne konania a ako reaguje Obvodný banský úrad v Košiciach na rovnaké podania, ktoré sme podali my.

6. 7. 2004
Oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1258/2004-I zo dňa 6. 7. 2004 o začatí konania vo veci uloženia pokuty za neuhradenie platby za dobývací priestor Červenica za rok 2004 do konca februára 2004.

14. 2. 2005
Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 13/2005 zo dňa 14. 2. 2005 o uložení pokuty vo výške 33 000 Sk, ktorá bola stanovená komisionálne vo forme zápisnice zo 6. 12. 2004.

28. 2. 2005
Odvolanie spoločnosti Opálové bane Dubník a.s. voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Košiciach o uložení pokuty č. 13/2005 zo dňa 14. 2. 2005.

5. 4. 2005
Upovedomenie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 548/2005-IV zo dňa 5. 4. 2005 o tom, že odvolanie spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. zaprotokolované pod č. 548/2005 dňa 2. 3. 2005 bolo spolu so spisovým materiálom predložené Hlavnému banskému úradu.

31. 5. 2005
Rozhodnutie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici č. 713/2005 zo dňa 31. 5. 2005 o zrušení rozhodnutia Obvodného banského úradu v Košiciach č. 13/2005 zo 14. 2. 2005 o uložení pokuty vo výške 33 000 Sk a vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie.

16. 12. 2005
Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1425/2005 zo dňa 16. 12. 2005 o zastavení konania o uložení pokuty č. 1258/2004-I zo dňa 6. 7. 2004.
Rýchlosť konania Obvodného banského úradu v Košiciach je pozoruhodná. Ale v prípade našej spoločnosti má záväzná lehota správneho konania v očiach úradu asi výnimku.

21. 6. 2006
Dňa 21. 6. 2006 bolo organizácii Jozef Jančok – SAVARNA Obvodným banským úradom v Košiciach oznámené začatie správneho konania smerujúceho k zrušeniu banského oprávnenia.
Inak, pokiaľ by Obvodnému banskému úradu v Košiciach tento krok vyšiel bolo by to „elegantné“ vyriešenie problému s dobývacím priestorom, pretože organizácia, ktorá nemá banské oprávnenie nemôže získať dobývací priestor.

5. 7. 2006
Organizácia Jozef Jančok – SAVARNA podala námietky voči správnemu konaniu vo veci zrušenia banského oprávnenia.

24. 8. 2006
Obvodný banský úrad v Košiciach postupoval podľa dopredu pripraveného plánu a rozhodnutím č. 1843/2006 zo dňa 24. 8. 2006 zrušil organizácii Jozef Jančok – SAVARNA banské oprávnenie. Zrušenie a zánik banského oprávnenia bolo poznačené v Banskom registri fyzických osôb, fólio 5.
A to prosím pekne ešte pred nadobudnutím právoplatnosti vyššie citovaného rozhodnutia.

1. 9. 2006
Organizácia Jozef Jančok – SAVARNA podala voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu č. 1843/2006 zo dňa 24. 8. 2006 o zrušení banského oprávnenia odvolanie.

21. 9. 2006
Listom č. 2327/2006-IV zo dňa 21. 9. 2006 bolo organizácii Jozef Jančok – SAVARNA oznámené, že Obvodný banský úrad v Košiciach predložil naše odvolanie voči zrušeniu banského oprávnenia Hlavnému banskému úradu v Banskej Štiavnici.

13. 10. 2006
Listom č. 2659/2006 zo dňa 13. 10. 2006 nám Obvodný banský úrad v Košiciach oznámil, že na základe našich námietok vyjadrených v liste z 5. 7. 2006 vo veci zrušenia banského oprávnenia organizácii Jozef Jančok – SAVARNA vznikla pochybnosť Obvodného banského úradu o mojej znalosti banských predpisov a preto overí moju odbornú spôsobilosť skúškou 20. 11. 2006 o 9°° hod. na Obvodnom banskom úrade v Košiciach.

17. 10. 2006
V tento deň (po kontrole 10. 10. 2006) bola vykonaná hĺbková kontrola dokumentácie a vykonaných banských prác podľa rozhodnutia Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1948/2003 zo dňa 29. 10. 2003 o povolení banskej činnosti a to bez vyhotovenia zápisnice.
Zaujímavé je, že kontrola (z 10. 10. 2006) bola vykonaná len sedem dní po tom ako sme spoločnosti ObaB s. r. o. Prešov oznámili číslo rozhodnutia, ktorým máme banskú činnosť povolenú aj keď ešte pred necelým mesiacom vtedy ešte predseda Obvodného banského úradu v Košiciach Ing. Dušan Čellár V televízii TA3 tvrdil, že nemáme povolenú žiadnu činnosť a že sme v lokalite opálových baní nezákonne.

20. 10. 2006
Listom zo dňa 20. 10. 2006 som požiadal o odloženie vykonania skúšky odbornej spôsobilosti až do rozhodnutia odvolania voči rozhodnutiu č. 1843/2006 zo dňa 24. 8. 2006 s odôvodnením, že v odvolaní uvádzame rovnaké dôvody ako v liste z 5. 7. 2006 a že pokiaľ Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici zamietne odvolanie veľmi rád sa podrobím skúške, ktorú som naposledy vykonal v júli 2005 a zároveň sa dozviem čo v mojom liste vzbudilo pochybnosti o mojej znalosti banských predpisov.
Na túto žiadosť som nedostal nikdy žiadnu odpoveď, takže som sa nedozvedel, ako to že za rok od skúšky, ktorá má platnosť desať rokov, som tak osprostel, že ma chceli preskúšať.

6. 11. 2006
Zápisnica napísaná 6. 11. 2006 na Obvodnom banskom úrade v Košiciach o výsledku kontroly vykonanej 10. 10. 2006 a 17. 10. 2006 inšpektormi Obvodného banského úradu v Košiciach na kontrolu príslušnej dokumentácie a plnenia osobitných technických podmienok určených v rozhodnutí č. 1948/2003 z 29. 10. 2003. Zápisnica uvádza 18 závad podľa vyhlášky SBÚ č. 21/1989 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom aj napriek tomu, že sme opakovane potvrdzovali a dokladovali že sa naša spoločnosť riadi Nariadením vlády SR č. 117/2002 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov.

6.11.2006
Na základe vyššie citovanej zápisnice vydal obvodný banský inšpektor záväzný príkaz, v ktorom:
I. ukladá spoločnosti odstrániť zistené závady a nedostatky uvedené v zápisnici do 28. 2. 2007,
II. do doby odstránenia závad zakazuje prevádzať banskú činnosť a prevádzku podzemného náučného chodníka. Ukladá organizácii podať Obvodnému banskému úradu podať písomne správu o o splnení vyššie uvedených opatrení v termíne do 10. 3. 2007.

24. 11. 2006
Podnet spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. zo dňa 24. 11. 2006 o začatie správneho konania vo veci zrušenia banského oprávnenia podľa § 4b od. 4 písm. d zákona vydaného pre organizáciu ObaB s. r. o. Prešov, Masarykova 21.
Podľa zápisu v knihe banských oprávnení bolo tejto organizácii vydané banské oprávnenie 13. 8. 2004 a podľa našich vedomostí táto spoločnosť nevykonávala banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom v lehote dlhšej ako dva roky a preto žiadame aby Obvodný banský úrad v Košiciach začal správne konanie vo veci zrušenia banského oprávnenia vydaného pre vyššie uvedenú organizáciu.

7. 12. 2006
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici svojim rozhodnutím č. 2950/2006 zo dňa 7. 12. 2006 zrušil rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 1843/2006 z 24. 8. 2006, ktorým bolo zrušené banské oprávnenie pre organizáciu Jozef Jančok – SAVARNA.
Napriek tomu že Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici toto rozhodnutie zaslal na vedomie aj Obvodnému banskému úradu v Košiciach, zrušenie a zánik banského oprávnenia vyznačené v Banskom registri fyzických osôb, fólio 5, preškrtnutím organizácie zostalo neopravené až do 23. 4. 2009 a to po našich niekoľkých urgenciách.

9. 1. 2007
Oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 3144/2006 zo dňa 9. 1. 2007 že na základe žiadosti spoločnosti začal správne konanie smerujúce k zrušeniu banského oprávnenia voči spoločnosti ObaB s. r. o.
Ale im to trvalo kým sa rozhýbali.

14. 2. 2007
Oznámenie spoločnosti Opálové bane Dubník a. s., Obvodnému banskému úradu v Košiciach, že nemôžeme splniť záväzný príkaz pretože na základe rozhodnutia o povolení banskej činnosti 1948/2003 z 29. 10. 2003 sme si uvedomili, že nemôžeme vykonávať práce v zimnom období teda od 1. 10. do 31. 3.

16. 2. 2007
Oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach o vykonaní opravy v záväznom príkaze inšpektora Obvodného banského úradu v Košiciach: v bode I. namiesto dátumu 28. 8. 2007 má byť 31. 5. 2007. v bode II. namiesto údaja 20. 3. 2007 má byť 10. 6. 2007.
Ani v oprave nie sú správne dátumy. V záväznom príkaze je dátum v bode I. 28. 2. 2007 a nie 28. 8. 2007 a v bode II. je dátum 10. 3. 2007 a nie 20. 3. 2007.

23. 2. 2007
Žiadosť spoločnosti Opálové bane Dubník zo dňa 23. 2. 2007 Obvodnému banskému úradu v Košiciach o poskytnutie informácie akým výsledkom správne konanie o zrušenie banského oprávnenia spoločnosti ObaB. s. r. o. skončilo?

6. 3. 2007
Listom zo dňa 6. 3. 2007 spoločnosť Opálové bane Dubník oznámila Obvodnému banskému úradu v Košiciach že berieme na vedomie oznámenie úradu o oprave chýb, ale že väčšina závad a nedostatkov bola už odstránená.

30. 3. 2007
Oznámenie spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. Obvodnému banskému úradu v Košiciach o odstránení nedostatkov uvedených v zápisnici zo dňa 6. 11. 2006.

14. 4. 2007
Oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 33-983/2007 zo dňa 14. 4. 2007 o začatí správneho konania o uložení pokuty pre porušovanie predpisov a predvolanie na 2. 5. 2007 za účelom prerokovania porušení predpisov, ako aj podrobnejšieho objasnenia a vyjadrenia organizácie, ktoré môže byť podané písomne aj skôr ako v uvedený deň.

27. 4. 2007
Vyjadrenie spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. ku správnemu konaniu Obvodného banského úradu v Košiciach č. 33-983/2007 zo dňa 14. 4. 2007 o o uložení pokuty, v ktorom oponuje porušovanie predpisov pretože organizácia zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov, zatiaľ čo Obvodný banský úrad v Košiciach vykonával kontrolu podľa vyhlášky SBÚ č. 21/1989.

1. 5. 2007
Opätovný podnet spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. zo dňa 1. 5. 2007 Obvodnému banskému úradu v Košiciach o poskytnutie informácií:
kedy a akým spôsobom skončilo správne konanie vo veci zrušenia banského oprávnenia podľa § 4b od. 4 písm. d) zákona 51/1988 Zb. vydaného pre organizáciu ObaB s. r. o. Prešov, Masarykova 21, ktoré Obvodný banský úrad v Košiciach začal listom č. 3326/2006 z 10. 1. 2007, odoslaného 15. 1. 2007 na základe nášho podania z 24. 11. 2006, pretože podľa našich vedomostí táto spoločnosť nevykonávala banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom v lehote dlhšej ako dva roky.

2. 5. 2007
Zápisnica z ústneho pojednávania uskutočneného v správnom konaní o uložení pokuty organizácii Opálové bane Dubník a. s. za porušovanie predpisov zistených pri prehliadke Dubníckych opálových baní. Zástupca spoločnosti opätovne predložil vyjadrenie organizácie, v ktorom oponuje porušovanie predpisov pretože organizácia zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov, zatiaľ čo Obvodný banský úrad v Košiciach vykonával kontrolu podľa vyhlášky SBÚ č. 21/1989.
Obvodný banský úrad v Košiciach požiadal o doplnenie dokladov a to Prevádzkový poriadok organizácie, Pracovný postup pri výkone banských prác, Prevádzkový poriadok Stanice technického potápania a zmluvu s prevádzkovateľom stanice pre celkové posúdenie porušovania predpisov.

9. 5. 2007
Poskytnutie informácii Obvodným banským úradom v Košiciach na základe našej žiadosti z 1. 5. 2007, že začaté správne konanie vo veci zrušenia banského oprávnenia organizácii ObaB s. r. o. bolo zastavené rozhodnutím úradu č. 280/2007 z 12. 3. 2007.

4. 6. 2007
Poskytnutie informácií Obvodným banským úradom v Košiciach č. 604-1560/2007 zo dňa 4. 6. 2007 na základe žiadosti spoločnosti zn. 0705-3 23. 5. 2007, že začaté správne konanie vo veci zrušenia banského oprávnenia pre organizáciu ObaB s. r. o. bolo zastavené rozhodnutím úradu č. 280/2007 z 12. 3. 2007 z dôvodov že organizácia ObaB s. r. o. preukázala zmluvou o dielo uzatvorenou 24. 3. 2006 s organizáciou SLOVENSKÁ BANSKÁ s. r. o. a faktúrou č. 10670 z 3. 12. 2006 že v roku 2006 vykonávala banskú činnosť v dobývacom priestore „Banská Hodruša“.

2. 7. 2007
Žiadosť organizácie Opálové bane Dubník a. s. listom zn. 0706-1 zo dňa 2. 7. 2007 žiadajú Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici o poskytnutie informácie:
- aký rozsah banskej činnosti v dobývacom priestore „Banská Hodruša“ má povolený organizácia SLOVENSKÁ BANSKÁ s. r. o.?
- či mala v roku 2006 v dobývacom priestore Banská Hodruša povolenú banskú činnosť aj iná organizácia?
- či pre túto organizáciu vykonávala banské práce aj iná spoločnosť?

11. 7. 2007
Odpoveď Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici na žiadosť spoločnosti zn. 0706-1 zo dňa 2. 7. 2007:
K bodu 1: Organizácia Slovenská banská spol. s r. o. má povolenú banskú činnosť:
- zabezpečenie banských diel a likvidáciu hlavných banských diel v dobývacom priestore Banská Hodruša z 29. 12. 2005 do 31. 12. 2007
- geologický prieskum výhradného ložiska Au (Ag, Pb, Cu) rúd banskými dielami v osobitnom prieskumnom území Banská Hodruša – východ a v dobývacom priestore Banská Hodruša z 3. 7. 2006 do 31. 12. 2007.
Takže zásah do čierneho! Podvod ako hrom v súvislosti s celým správnym konaním vo veci zrušenia banského oprávnenia pre spoločnosť ObaB.
Podľa zistení Obvodného banského úradu v Košiciach, ktoré začalo predmetné správne konanie až 15. 1. 2007, aj keď naše podanie na začatie správneho konania je z 24. 11. 2006, takže konateľ spoločnosti mal dostatok času zabezpečiť si antidatovanú zmluvu, odpracovať s Ing. Kotučákom niekoľko dní (podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti Slovenská banská spol. s r. o. v Banskej Hodruši a vyfakturovať aj práce.
Ohromne zaujímavo znie fakt, že zmluva je datovaná 24. 3. 2006 ale faktúra je až z 3. 12. 2006, čo pasuje k termínu nášho oznámenia 24. 11. 2006. Konateľ je aj podľa jeho vlastných vyjadrení celkom šikovný čo potvrdzuje fakt, že za deväť dní dokázal zorganizovať zmluvu, banskú činnosť (fakt by ma zaujímalo koľko dní tam vykonávali banskú činnosť) a hneď aj fakturáciu.

Dôkaz, že celá táto kamufláž je podvodom, nespočíva v dátumoch nášho podania, začatia správneho konania, dátumu zmluvy a dátumu fakturácie ale v niečom celkom inom a to v povolení banskej činnosti pre spoločnosť Slovenská banská spol. s r.o. a v banskom oprávnení, ktoré má spoločnosť ObaB. s. r. o.
Slovenská banská spol. s r. o. mala povolené dve banské činnosti:
1. zabezpečenie banských diel a likvidáciu hlavných banských diel (§ 2 písm. c) zákona č. 51/1988)
2. geologický prieskum výhradného ložiska banskými dielami (§ 2 písm. a) zákona č. 51/1988)
Spoločnosť ObaB s. r. o. má banské oprávnenie tiež na dve činnosti:
1. zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel (§ 2 písm. g) zákona č. 51/1988)
2. otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b) zákona č. 51/1988)

Keďže sa nezhodujú tie malé písmenká uvedené v § 2 zákona SNR č. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov je zrejmé že zamestnanci spoločnosti ObaB .s. r. o. (aj keď ich podľa údajov Sociálnej spoločnosti vtedy vôbec nemala) nemali, nemohli a dokonca ani nesmeli vykonávať banskú činnosť, na ktorú nemali banské oprávnenie.

8. 8. 2007
Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 487-1979/2007 zo dňa 8. 8. 2007 o uložení pokuty vo výške 424 000 Sk, slovom štyristodvadsaťštyritisíc slovenských korún za porušenie predpisov zistených pri prehliadke Dubníckych opálových baní v dňoch 10. 10. 2006 a 17. 10. 2006.
Pochlapili sa. Jednoznačne likvidačná pokuta. Bohužiaľ bez logického zdôvodnenia. Úrad jednoznačne ignoroval Nariadenie vlády č. 117 z roku 2002 a riadil sa vyhláškou z roku 1989. Zaspali dobu?

31. 8. 2007
Odvolanie spoločnosti Opálové bane Dubník a. s. zo dňa 31. 8. 2007 voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Košiciach č. 487-1979/2007 zo dňa 8. 8. 2007 o uložení pokuty vo výške 424 000 Sk, slovom štyristodvadsaťštyritisíc slovenských korún za porušenie predpisov zistených pri prehliadke Dubníckych opálových baní v dňoch 10. 10. 2006 a 17. 10. 2006.

8. 10. 2007
Oznámenie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 487/2582/2007-III zo dňa 8. 10. 2007 o postúpení odvolania voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Košiciach č. 487-1979/2007 zo dňa 8. 8. 2007 o uložení pokuty Hlavnému banskému úradu v Banskej Štiavnici.
Ako obyčajne, zase neskoro.

22. 10. 2007
Rozhodnutie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici č. 1607-3040/2007 zo dňa 22. 10. 2007, ktorým zrušuje rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach č. 487-1979/2007 zo dňa 8. 8. 2007 o uložení pokuty vo výške 424 000 Sk.

 

<< 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 >>

 

Fotogalérie
zoznam fotogalérií

E-shop s dubníckym opálom
navštívte náš e-shop

Mapa
zväčšiť mapu

Partneri

     

Copyright © 2005 Opálové bane Dubník a.s. :: Všetky práva vyhradené :: Created by tulisweb